PRAVICE ŠTUDENTSKIH DRUŽIN

 

 • DODATNO ŠTUDIJSKO LETO

Vsaki mamici študentki pripada dodatno študijsko leto za vsakega živorojenega otroka v času študija. To nam zagotavlja 70. člen Zakona o visokem šolstvu. V praksi to pomeni, da lahko mamica študentka ali dvakrat ponavlja ali podaljša absolventski staž za eno leto več kot ostali študenti, saj zakon ne določa, kdaj mora mamica pravico do dodatnega študijskega leta izkoristiti.  

 

 • LETO POKOJNINSKE DOBE

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je država dolžna plačevati prispevek za obvezno pokojninsko zavarovanje od zneska minimalne plače za enega od staršev, ki skrbi za novorojenega otroka v prvem letu njegovega življenja, če:

 • ta roditelj ni obvezno pokojninsko zavarovan po drugi pravni osnovi;
 • ima stalno prebivališče v Sloveniji;
 • je otrok slovenski državljan.

Trenutno Republika Slovenija plačuje prispevke avtomatično vsem, ki so upravičeni do starševskega dodatka (vsem materam, ki so slovenske državljanke in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ki nimajo pravice do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta ali drugega nadomestila plače, na podlagi pisnega dogovora z materjo pa tudi očetom po 105 dneh, če izpolnjujejo iste pogoje kot mati).
Kako do te pravice?
Prošnjo za uveljavitev te pravice se odda na območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na obrazcu Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe, ki ga dobite na Zavodu. Obrazcu je potrebno priložiti potrdilo upravne enote o otrokovih rojstnih podatkih (vključno z njegovo EMŠO ter podatki o starših), potrdilo o otrokovem državljanstvu in otrokovem stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji v prvem letu njegove starosti. Upravna enota potrdila izda na že pripravljenih obrazcih. Na Zavod je treba prinesti tudi delovno knjižico, kamor vam vpišejo zavarovalno dobo.

 

 • ŠTUDENTSKA PREHRANA

Vsaka študentska družina je upravičena do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno, če pa ima družina dva otroka, je upravičena do 20 dodatnih subvencioniranih študentskih obrokov, torej se ta pravica šteje za vsakega otroka, starši pa morajo na info točko (stara prodajna mesta bonov) prinesti fotokopijo rojstnega lista otroka.

 

 • BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov imaš kot študent/ka z otrokom določene ugodnosti pri sprejemu in bivanju v študentskem domu (ŠD):

 • subvencija se dodeljuje tudi za partnerja študenta z otrokom in za študentovega otroka;
 • pri sprejemu v ŠD se študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel/a med študijem otroka pri sebi, k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk;
 • ne glede na rok za oddajo prošenj za sprejem v ŠD lahko za sprejem v ŠD zaprosi študentska družina, če je bil otrok rojen po tem roku (prav tako tudi zaradi kakšnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine in so se zgodili po tem roku);
 • študentske družine so nastanjene v apartmajih, katerih število je omejeno;
 • v skladu z dodatnim študijskim letom ima študentka mati pravico do podaljšanja bivanja v ŠD zaradi materinstva, in sicer za eno leto ne glede na število otrok;
 • študentska družina lahko zaprosi tudi za bivanje pri zasebniku s subvencijo. Postopek za pridobitev pravice do subvencije je enak kot postopek za pridobitev pravice do bivanja v študentskih domovih. Subvencija se dodeli za največ 10 mesecev v študijskem letu (od podpisa pogodbe do 31. julija).

Pomoč pri iskanju stanovanj pri zasebnikih nudi brezplačna posredovalnica sob:

http://www.dostop.si/kamrica.aspx

 

NOVOSTI V PRAVILNIKU O SUBVENCIONIRANEM BIVANJU ŠTUDENTOV

Spremenjen pravilnik o subvencioniranem bivanju študentov določa milejše pogoje za bivanje partnerjev oz. partnerk študentov oz. študentk z otrokom. Kar pomeni, da po novem pravilniku študentje morajo izpolnjevati samo naslednje splošne pogoje (1., 2. in 3. točko prvega odstavka 12. člena pravilnika), da:

1.      so državljani Republike Slovenije,  

2.      imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni,

3.      imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni.

 

 • VRTEC

Na podlagi 24. člena ZUPJS-a: Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša (glej tabelo):

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače Plačilo staršev v odstotku od cene programa
1  do 18% 0
2 nad 18% do 30% 10%
3 nad 30% do 36% 20%
4 nad 36% do 42% 30%
5 nad 42% do 53% 35%
6 nad 53% do 64% 43%
7 nad 64% do 82% 53%
8 nad 82% do 99% 66%
9 nad 99% 77%

Vlogo za znižanje plačila se po novem odda na CSD.

 Z odločbo, s katero CSD odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega  otroka.

 Znižanje plačila vrtca pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Kontakt Denarni prejemki Foto galerija